Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

0. Definities

 1. Methode Kanij/Approved by Duco Kanij: De rechtspersoon, SBC bv, die een behandelmethode en de opleiding in deze behandelmethode   aanbied betreffende therapeutische zorg alsmede diverse activiteiten/diensten/producten onder de naam Methode Kanij en/of ‘Approved  by Duco Kanij’. Verder genoemd ‘lidgever’.

 2. Lid: Persoon die handelt in de uitoefening van een (para)medisch beroep op persoonlijke titel of uit naam van een bedrijf die  met het behalen en ondertekenen van het certificaat Methode Kanij met lidmaatschapsnummer de verplichting aan gaat zijn  patiënten/cliënten te behandelen zoals beschreven en geleerd tijdens de opleiding Methode Kanij. Verder genoemd ‘lid’.

 3. Graden systeem: Methode Kanij kent 3 niveaus van bekwaamheid. Graad I: basis niveau, Graad II: gevorderde niveau, Graad III: expert  niveau. Deze worden verkregen na het volgen van bijbehorende opleiding Methode Kanij Graad I, Graad II en Graad III resp. en het behalen  van het bijbehorende certificaat.

 4. Lidmaatschapsprijzen: Deze vergoeding betaald per lid per maand is een royalty welke het lid het recht geeft de Methode Kanij te  praktiseren en haar logo’s en beeltenissen te voeren. De diensten uitgevoerd door lidgever ten behoeve van de leden zijn voor hem/haar  gratis.​

 1. Toepasselijkheid

 

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (de ‘Overeenkomst’) die u als cliënt (‘cliënt’) bent aangegaan met de Opleiding Methode Kanij (de ‘MK’). 

 2. Van deze Algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien beide partijen dit bij de Overeenkomst schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 3. Indien een bepaling van deze Algemene niet van toepassing is of blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen blijven gelden en treden de MK en client in overleg zodat een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de niet van toepassing zijnde bepaling(en) overeen te komen. Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de niet van toepassing zijnde bepaling(en) in acht worden genomen.

 4. Voordat de Overeenkomst met cliënt is aangegaan wordt gewezen op de toepasselijkheid deze Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden worden daarbij beschikbaar gesteld voor de cliënt. Pas nadat de cliënt heeft aangegeven akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden kan een overeenkomst worden gesloten. 

 5. De MK is gerechtigd om deze Algemene voorwaarden te wijziging en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren per e-mail aangekondigd, tot uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum.

 

2. Tot stand komen Overeenkomst

 

 1. De MK zal met de cliënt, die heeft aangegeven een opleiding te willen op het gebied van fysiotherapie, een op fysiotherapie gericht opleidingstraject aangaan. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de cliënt. Bij mondelinge aanvaarding bevestigt de MK de Overeenkomst schriftelijk/elektronisch.

 2. De cliënt is steeds gehouden de geldende huisregels, zoals die van tijd tot tijd in de MK kenbaar worden gemaakt na te leven.

 

3. Verplichtingen MK

 

 1. De MK zal de diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.

 2. Voor zover de diensten worden verricht op het terrein van de MK is de cliënt gehouden de vastgestelde huisregels na te leven.

 3. De persoon die namens de MK de opleiding verzorgt (de ‘Docent’) handelt in overeenstemming met de voor de MK geldende beroepsvoorschriften, modelregelingen en/of protocollen.

 4. Lessen kunnen worden uitgevoerd door een stagiaire. De stagiaire zal zich altijd kenbaar maken.

 5. De MK houdt een administratie over de cliënt bij.

 6. De door de MK geregistreerde gegevens zijn niet zonder toestemming van de cliënt in te zien door derden en zullen ook niet zonder uw toestemming overgedragen worden aan derden, behalve in het geval dat: 

a. Het noodzakelijk is voor een goede voortzetting van de opleidingstraject van de cliënt. Voordat de gegevens aan een andere partij worden medegedeeld wordt de cliënt hiervan op de hoogte gesteld en is de cliënt in de gelegenheid om dit te verbieden. Indien de cliënt gebruik maakt van diensten van partners van de MK gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy.

b. De MK hier wettelijk toe verplicht wordt of indien dit noodzakelijk is om de rechten van cliënten van de MK of om de rechten van de MK te beschermen.

 

4. Verplichtingen cliënt

 

 1. Cliënt is verplicht om de docent naar beste weten inzicht te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van zijn opleidingstraject. 

 2. Cliënt zal zich op verzoek van de docent identificeren.

 3. Indien cliënt verhinderd is een afspraak met de MK na te komen dan zal hij de afspraak tijdig, te weten in ieder geval 24 uur van te voren, afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht. Indien cliënt zonder afgezegd te hebben afwezig is op een gemaakte afspraak zal er een absentienota verzonden worden. 

 4. Deelname aan een opleiding kan worden geannuleerd en restitutie van de betaalde lesgelden zal plaatsvinden indien de cliënt zijn deelname binnen 14 dagen na inschrijving annuleert.  

 5. Cliënt dient zich altijd te houden aan de instructies van de medewerkers van de MK.

 

5. Betaling

 

 1. De verantwoordelijkheid tot betaling ligt te allen tijde bij de cliënt.

 2. De factuur van de MK voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dient 7 dagen voorafgaand aan de startdatum van de beoogde opleiding te zijn voldaan. Blijft deze betaling uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eerste dag na factuurdatum. Als factuurdatum geldt de startdatum van de beoogde opleiding. Mutaties en andere diensten/producten dienen altijd op voorhand betaald te worden.

 3. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de MK gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.Voorts zal de MK het recht hebben de verdere scholing op te schorten totdat volledig is betaald. Als een verzuim eenmaal is ingetreden, is de MK ook steeds gerechtigd betaling vooraf te verlangen.

 4. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de MK gerechtigd per nota administratie kosten in rekening te brengen voor een bedrag van € 25,-. Ook is de MK gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per nota minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 75,- (alles exclusief omzetbelasting waar deze verschuldigd is).

 

6. Ontbinding

 

 1. De MK heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden ingeval de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsanering doet, of de cliënt door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

 

7. Privacy

 

 1. Teneinde de Overeenkomst zo zorgvuldig en volledig mogelijk uit te voeren houdt de MK een administratie bij van de cliënt. Deze administratie bevat administratieve gegevens. Op deze gegevens en de verwerking daarvan is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (‘WBP’) van toepassing. De MK en de docent handelen bij de uitvoering van de Overeenkomst in overeenstemming met de WBP en zullen uiteraard zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

 2. Behalve de MK heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in het dossier zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, docenten van de MK, stagiaires en/of administratieve medewerkers.

 3. De MK mag de geanonimiseerde gegevens van de cliënt gebruiken voor statistische- of onderzoeksdoeleinden zonder voorafgaande toestemming. Voor het gebruik van tot een cliënt herleidbare gegevens is steeds voorafgaand schriftelijke toestemming van de cliënt vereist. 

 4. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven aan derden, nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt aan derden.

 5. Zodra de cliënt geen opleiding meer volgt bij de MK, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen de gegevens kan in zien.

 

8. Duur van de Overeenkomst

 

 1. De cliënt kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en onbillijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 2. Deelname aan een opleiding kan worden geannuleerd en restitutie van de betaalde lesgelden zal plaatsvinden indien de cliënt zijn deelname binnen 14 dagen na inschrijving annuleert.  

 

 

9. Klachten

1. Definities van de klachtenprocedure

a. Naam instituut: SBC B.V., Van der Valk Boumanweg 178-B, 2352 JD Leiderdorp, Nederland. Klager: een deelnemer aan de opleiding Methode Kanij.

b. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding bij SBC B.V. of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

2. Indienen van een klacht

a. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van SBC B.V.: dhr. D.Y. Kanij, mevr. J.E.R. Boon.

b. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

3. Behandeling van de klacht

1. De directie, bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen dertig dagen.

2. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.

3. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

4. Is er een langere tijd nodig om de klacht nader te onderzoeken dan wordt de klager hiervan binnen die vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt gemotiveerd. De directie geeft een indicatie van wanneer verwacht mag worden dat er uitsluitsel wordt gegeven.

5. De directie zal de klacht vertrouwelijk behandelen.

4. Uitspraak

a. Binnen acht weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

b. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

KNGF
Postbus 248
3800 AE Amersfoort


Het oordeel van Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie is voor SBC B.V. bindend. Eventuele consequenties worden door SBC B.V. binnen acht weken afgehandeld.

5. De (afhandeling van de) klachten worden geregistreerd door SBC B.V. en worden gedurende een periode van twee jaar bewaard.

6. Ingangsdatum van deze klachtenprocedure is 13 -11-2020.

 

10. Toepasselijk recht

 

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst alsmede de totstandkoming en de interpretatie daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

 1. De MK is de enige opdrachtnemer uit hoofde van opleidingstraject, en is enkel aansprakelijk voor aantoonbare schade welke tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht aan de cliënt en die te wijten is aan de nalatigheid van de MK of diens personeel. De cliënt is verplicht deze schade zo spoedig mogelijk na ontdekking bij de MK kenbaar te maken op straffe van verval van zijn of haar aanspraken. 

 2. De aansprakelijkheid van de MK (en iedereen die daar werkzaam is) is beperkt tot het bedrag dat terzake van enig incident door de verzekeraar van de MK zal worden uitgekeerd, danwel - bij gebreke van een verzekeringsdekking - een bedrag van in totaal EUR 5.000. 

 3. De cliënt is aansprakelijk voor iedere schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. 

Privacybeleid